Hoạt động Giáo dục STEM

05/04/2022

STEM – phương pháp giáo dục tích hợp các yếu tố Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật) và Math (Toán học) được đưa vào chương trình chính khóa trong suốt cấp học.

STEM là một phương pháp học tích hợp liên môn học: Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật) và Math (Toán học). Phương pháp học tập này có tính áp dụng cao do có sự gắn kết dựa trên các ứng dụng thực tế. Đó chính là không gian kiến thức rộng mở giúp học sinh phát triển được nhiều kỹ năng của thế kỷ mới.

Chương trình STEM của FPT Schools được xây dựng theo chuẩn Hoa Kỳ (NGSS), chọn lọc và thiết kế phù hợp với học sinh Việt Nam, với học cụ hiện đại, đa dạng, học liệu phong phú, sáng tạo.

Tại FPT Schools, STEM được đưa vào môn học chính khóa, các học sinh được học trên cơ sở dự án, từ đó phát huy tối đa khả năng tư duy sáng tạo và ứng dụng các kiến thức khoa học để hoàn thành nhiệm vụ. Đây đồng thời là quá trình học sinh hình thành thói quen tư duy, nhìn nhận và đánh gián hiện tượng, sự kiện một cách khoa học, logic và có hệ thống.

“STEM còn hơn là một môn học, hay một bảng tuần hoàn hóa học. Đó là một cách tiếp cận, một cách hiểu và khám phá thế giới để từ đó thay đổi nó”

– Cựu Tổng thống Mỹ B.Obama –